Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, που υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, παρεμβαίνει μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα τόσο του σχολείου και της ελληνικής οικογένειας, όσο και του συνόλου της κοινωνίας γενικότερα, παρέχοντας, μεταξύ των άλλων, διαρκή συμβουλευτική ενημέρωση σε θέματα διατροφής και σωματικής δραστηριότητας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων και την προώθηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής.   

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΥΖΗΝ δημιούργησε ένα πρόγραμμα διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης (e-learning), το οποίο απαρτίζεται από μια σειρά διαλέξεων στα γνωστικά αντικείμενα της διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων, καθώς και σε ευρύτερα θέματα που αφορούν τη διατροφή του ανθρώπου.

Το πρόγραμμα διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης (e-learning) του ΕΥΖΗΝ απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στους σχολικούς συμβούλους και προσφέρεται χωρίς κόστος. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής του προγράμματος, τη χρονική διάρκεια, την αξιολόγηση και τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο:

“Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning)”

 

Στόχος

Στόχο του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διατροφής, σωματικής δραστηριότητας και υγείας με σύγχρονες μεθόδους τηλεκπαίδευσης, με σκοπό να συμβάλουν κατ’ επέκταση στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και των συνηθειών σωματικής δραστηριότητας των μαθητών τους, να προωθήσουν την υγιή σωματική τους ανάπτυξη και την πνευματική τους απόδοση και τελικά, να προάγουν την υγεία τους.

Προαπαιτούμενα

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προγράμματος από τους ενδιαφερόμενους είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η κατοχή προσωπικού e-mail και βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το πρόγραμμα διεξάγεται δωρεάν μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας τη δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης των διαλέξεων, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του συμμετέχοντα σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Οι διαλέξεις του προγράμματος έχουν τη μορφή βιντεοπαρουσιάσεων και για κάθε διάλεξη υπάρχουν συνοδευτικές σημειώσεις σε μορφή pdf. Οι διαλέξεις του προγράμματος διατίθενται σταδιακά και είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση της εξέτασης της μιας διάλεξης, προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της επόμενης.    

Θεματικές Ενότητες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από δύο (2) θεματικές ενότητες, που η κάθε μια περιέχει έντεκα (11) και δώδεκα (12) διαλέξεις, αντίστοιχα. Αρχικά, με την Α’ Θεματική Ενότητα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση του εκπαιδευτικού, αναφορικά με κάποια γενικά θέματα που άπτονται της διατροφής του ανθρώπου, ούτως ώστε να αποκτήσει ένα απαραίτητο βασικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια, με τη Β’ Θεματική Ενότητα, στόχο του προγράμματος αποτελεί η ειδικότερη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού για θέματα που αφορούν τη σωματική ανάπτυξη, τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και γενικότερα την υγεία των παιδιών και των εφήβων.​    

Για την παρακολούθηση της Β’ θεματικής ενότητας, είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση της Α’ θεματικής ενότητας.

Διάλεξη 1. Έννοιες και σημασία της διατροφής

Η παρούσα διάλεξη αποτελεί μια εισαγωγή στο αντικείμενο της διατροφής, όπου επεξηγούνται βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διατροφή του ανθρώπου και την Επιστήμη της Διατροφής.

Διάλεξη 2. Θρεπτικά συστατικά

Η παρούσα διάλεξη έχει ως αντικείμενο τις έξι κύριες ομάδες των θρεπτικών συστατικών και στόχος της είναι να παρουσιάσει τον ρόλο, τις λειτουργίες, τις διαιτητικές πηγές και τις συστάσεις για την ημερήσια πρόσληψη των κυριότερων θρεπτικών συστατικών.

Διάλεξη 3. Ενεργειακό ισοζύγιο, σωματική δραστηριότητα και καθιστική ζωή

Η παρούσα διάλεξη έχει ως θέμα το ενεργειακό ισοζύγιο, τη σωματική δραστηριότητα και την καθιστική ζωή, με έμφαση στη σωματική δραστηριότητα των παιδιών και στο ρόλο του σχολείου στην προώθηση αυτής.

Διάλεξη 4. Ομάδες τροφίμων και γεύματα

Η συγκεκριμένη διάλεξη έχει ως θέμα τις ομάδες τροφίμων και τα γεύματα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι κύριες ομάδες τροφίμων, καθώς και τα είδη και η σύσταση των γευμάτων που ενδείκνυται να καταναλώνουν οι ενήλικες και τα παιδιά.   

Διάλεξη 5. Ασφάλεια και επισήμανση τροφίμων

Η παρούσα διάλεξη έχει ως θέμα την ασφάλεια και την επισήμανση των τροφίμων. Παρουσιάζονται τα κυριότερα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων και γίνεται λόγος για την επισήμανση των τροφίμων, με αναφορά στις σημαντικότερες πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες αυτών.

Διάλεξη 6. Διαταραχές θρέψης

Η παρούσα διάλεξη έχει ως θέμα τις διαταραχές της κατάστασης θρέψης στις σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες. Επεξηγούνται οι έννοιες που σχετίζονται με την κατάσταση θρέψης και παρουσιάζονται δεδομένα για την έκταση, την αιτιολογία και τις επιπτώσεις των δύο κύριων μορφών κακής θρέψης.

Διάλεξη 7. Τρόφιμα με προστιθέμενη αξία για την υγεία

Το θέμα της παρούσας ενότητας αφορά στα τρόφιμα με προστιθέμενη αξία για την υγεία και το ρόλο τους στη διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται αναλυτικά τα διάφορα είδη καινοτόμων τροφίμων και οι επιδράσεις της κατανάλωσής τους στην υγεία.

Διάλεξη 8. Διατροφικά πρότυπα και μεσογειακή δίαιτα

Η συγκεκριμένη διάλεξη έχει ως θέμα τα διατροφικά πρότυπα και τη Μεσογειακή δίαιτα. Περιγράφονται τα επικρατέστερα διατροφικά πρότυπα και αναφέρεται η επίδραση αυτών σε διάφορα χρόνια νοσήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρότυπο της Μεσογειακής δίαιτας.  

Διάλεξη 9. Διατροφή και περιβάλλον

Η παρούσα διάλεξη έχει ως αντικείμενο τη σχέση ανάμεσα στη διατροφή του ανθρώπου και το περιβάλλον. Παρουσιάζονται τα στάδια του κύκλου ζωής των τροφίμων που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και γίνεται αναφορά στη διαχείριση και την πρόληψη των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Διάλεξη 10. Διατροφικές πολιτικές και διατροφικές συστάσεις

Η παρούσα διάλεξη έχει ως αντικείμενο τις διατροφικές πολιτικές και τις διατροφικές συστάσεις που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν κράτη και διεθνείς Οργανισμοί, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σχετιζόμενες με τη διατροφή ανάγκες του ανθρώπου.

Διάλεξη 11. Σχολείο και προαγωγή υγείας

Η συγκεκριμένη διάλεξη έχει ως θέμα το σχολείο και την προαγωγή της υγείας. Αναλύεται ο ρόλος του σχολείου, καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην Προαγωγή της Υγείας και αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας.

Διάλεξη 1. Παιδική και εφηβική ηλικία: Σωματική ανάπτυξη και κάλυψη διατροφικών αναγκών

Η παρούσα διάλεξη έχει ως θέμα τη σωματική ανάπτυξη και την κάλυψη των διατροφικών αναγκών στην παιδική και εφηβική ηλικία. Παρουσιάζεται η αξιολόγηση της σωματικής ανάπτυξης, οι διατροφικές απαιτήσεις των παιδιών και των εφήβων, καθώς και οι συστάσεις για σωματική δραστηριότητα.

Διάλεξη 2. Συχνότερες διατροφικές ανησυχίες στην εφηβεία

Η παρούσα διάλεξη έχει ως αντικείμενο τις συχνότερες διατροφικές ανησυχίες της εφηβικής ηλικίας. Παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των διατροφικών συνηθειών των εφήβων και γίνεται αναφορά σε κάποιες επικίνδυνες διατροφικές πρακτικές που εφαρμόζουν συχνά οι έφηβοι.  

Διάλεξη 3. Διατροφή και σωματική δραστηριότητα στο σχολείο

Η παρούσα διάλεξη έχει ως θέμα τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα στο σχολείο. Γίνεται αναφορά στα γεύματα που καταναλώνονται στο σχολείο, στο σχολικό κυλικείο, καθώς και στο πώς μπορεί να ενισχυθεί η σωματική δραστηριότητα στο σχολείο.

Διάλεξη 4. Ενυδάτωση και θερμορύθμιση

Η παρούσα διάλεξη έχει θέμα την ενυδάτωση και τη θερμορύθμιση. Γίνεται αναφορά στην αξία της ενυδάτωσης για την υγεία και για την αθλητική απόδοση και παρουσιάζονται οι Διεθνείς Συστάσεις για την κατανάλωση υγρών με στόχο τη βέλτιστη αθλητική απόδοση.

Διάλεξη 5. Ενεργειακά συστήματα και διατροφή για νεαρούς αθλητές

Η παρούσα διάλεξη έχει θέμα τα ενεργειακά συστήματα και τη διατροφή για νεαρούς αθλητές. Αναφέρονται οι μηχανισμοί με τους οποίους ο οργανισμός παράγει ενέργεια, καθώς και οι ειδικές διατροφικές απαιτήσεις για έναν αθλητή υψηλού επιπέδου.

Διάλεξη 6. Ειδικά θέματα υγείας στην παιδική ηλικία

Η παρούσα διάλεξη πραγματεύεται κάποια ειδικά θέματα υγείας της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Παρουσιάζονται κάποια από τα σημαντικότερα νοσήματα της παιδικής ηλικίας και συγκεκριμένα, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, η κοιλιοκάκη, οι τροφικές αλλεργίες, το άσθμα και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

Διάλεξη 7. Διαταραχές λήψης τροφής

Η παρούσα διάλεξη έχει ως αντικείμενο τις διαταραχές λήψης τροφής στην παιδική και εφηβική ηλικία. Περιγράφονται οι σημαντικότερες διαταραχές λήψης τροφής που εμφανίζονται κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και συγκεκριμένα, η ψυχογενής ανορεξία, η ψυχογενής βουλιμία, η διαταραχή αδηφαγίας, η πίκα, η διαταραχή μηρυκασμού και η αποφευκτική- περιοριστική διαταραχή πρόσληψης τροφής.

Διάλεξη 8. Παιδική παχυσαρκία

Η συγκεκριμένη διάλεξη έχει ως θέμα την παιδική παχυσαρκία. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται οι μέθοδοι εκτίμησης της παιδικής παχυσαρκίας, παρατίθενται τα επιδημιολογικά στοιχεία και δίνεται έμφαση στην αιτιολογία της. 

Διάλεξη 9. Αντιμετώπιση παιδικής παχυσαρκίας

Η συγκεκριμένη διάλεξη έχει ως θέμα την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στα παιδιά και στη συνέχεια, αναλύονται οι τρόποι αντιμετώπισης αυτής.

Διάλεξη 10. Προγράμματα για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας στο σχολείο

Η συγκεκριμένη διάλεξη έχει ως θέμα τα προγράμματα για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας στο σχολείο. Αναφέρονται τα συστατικά των προγραμμάτων παρέμβασης για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα αυτών.

Διάλεξη 11. Διατροφή, σωματική δραστηριότητα και σχολική απόδοση

Η διάλεξη αυτή έχει θέμα τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τη σχολική απόδοση. Καλύπτονται τα θέματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ των θρεπτικών συστατικών και της σχολικής απόδοσης και γίνεται αναφορά στις ευεργετικές συνέπειες που επιφέρει η φυσική δραστηριότητα στην πνευματική λειτουργία.

Διάλεξη 12. Οικονομική κρίση και επίδραση στη διατροφή

Η παρούσα διάλεξη έχει ως αντικείμενο την επίδραση της οικονομικής κρίσης στη διατροφή του ανθρώπου. Γίνεται αναφορά στην επίδραση που έχει μια οικονομική κρίση στην υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων και ειδικότερα, παρουσιάζεται η σχέση της κρίσης με τη διατροφή.